Nowy wygląd odpisów zwykłych z księgi wieczystej.

6 sierpnia 2014 r. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje odpisy zwykłe księgi wieczystej oraz wyciągi z księgi wieczystej w zmienionej postaci.

W nowej postaci system teleinformatyczny „Elektroniczne Księgi Wieczyste” udostępnia także odpisy i wyciągi wydawane w trybie przewidującym możliwość składania, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentu, który po samodzielnym wydrukowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podsiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.

Zmiana ma na celu podniesienie czytelności danych objętych księgą wieczystą, zracjonalizowanie formy graficznej tych dokumentów oraz zmniejszenie objętości w porównaniu z dotychczasowymi postaciami odpisów księgi wieczystej. Stanowi ona realizację postulatów zgłaszanych zarówno przez środowiska prawników korzystających z ksiąg wieczystych, jak i najszerzej rozumianych kategorii odbiorców treści zawartych w księgach wieczystych.

Dokonana zmiana służyć ma stworzeniu czytelnego, a równocześnie wiarygodnego, źródła informacji o stanie praw ujawnionych w księdze wieczystej. Dla osiągnięcia tego celu zastosowano dwie grupy środków. Pierwsza z nich, to modyfikacja sposobu ujawnienia informacji zawartych w odpisie księgi wieczystej (oraz wyciągu z księgi wieczystej), druga to zmieniona organizacja graficzna danych w odniesieniu do dotychczasowych odpisów ksiąg wieczystych.

Modyfikacja sposobu ujawniania informacji gromadzonych w księdze wieczystej uwzględnia potrzebę zmniejszenia objętości odpisów oraz czytelnego ujawnienia ich skomplikowanej struktury (zwłaszcza jak chodzi o księgi zawierające wpisy odrębnych własności lokali, budynków, czy wieloelementowe wpisy działek gruntu stanowiących nieruchomość wpisaną do księgi wieczystej).

Nowy sposób prezentowania treści księgi wieczystej jest oparty na następujących zasadach ogólnych:

  • odpis zwykły księgi wieczystej oraz wyciąg z księgi wieczystej nie zawiera danych o założeniu księgi wieczystej oraz o podstawie zmiany księgi wieczystej;
  • pola niewypełnione danymi nie są ujawniane;
  • dane wpisywane w oznaczeniu księgi wieczystej zostały dostosowane do potrzeb informacyjnych odbiorców takiego odpisu;
  • zrezygnowano z literalnego odwzorowania struktury księgi wieczystej (indeksy numeru porządkowego, położenia, numeru udziału w prawie) i zastąpiono dane odsyłające wpisaniem samej zawartości tych danych, tak organizując odpis, aby nie powstała jakakolwiek wątpliwość, iż dane prezentowane obok siebie wiążą się ze sobą i dotyczą wzajemnych relacji (np. oznaczenie właściciela i udział mu przysługujący, oznaczenie położenia i oznaczenie samej nieruchomości).

Nowa postać odpisów zwykłych ksiąg wieczystych posiada taką samą moc prawną jak dokumenty w dotychczasowej postaci.

Zmieniona postać odpisów ksiąg wieczystych stanowi wynik długotrwałego procesu analizy opinii odbiorców treści zawartych w księdze wieczystej.

Odpis zupełny pozostawia się bez zmian.

Księgi Wieczyste Warszawa

Według najnowszych danych czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku złożonego w Sądzie Warszawskim w poszczególnych wydziałach ksiąg wieczystych w Warszawie przedstawia się następująco:

VI Wydział Ksiąg Wieczystych  – 30 dni
VII Wydział Ksiąg Wieczystych – 18 dni
IX Wydział Ksiąg Wieczystych  – 21 dni
X Wydział Ksiąg Wieczystych  – 9 dni
XIII Wydział Ksiąg Wieczystych – 28 dni
XV Wydział Ksiąg Wieczystych – 20 dni

Stan na dzień 28 lipca 2014 roku księgi wieczyste Warszawa.

 

 

Numer księgi wieczystej

 

Numer księgi wieczystej
WA4M/00028601/0

 

Typ księgi wieczystej
GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą
X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH WARSZAWA

 

Data zapisania księgi wieczystej
2003-12-15

 

Data zamknięcia księgi wieczystej

 

Położenie
  • MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, ŚRÓDMIEŚCIE, WARSZAWA, MIŁA 8
  • MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, ŚRÓDMIEŚCIE, WARSZAWA, KARMELICKA 25
  • MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, ŚRÓDMIEŚCIE, WARSZAWA, MIŁA 8

 

Właściciel / użytkownik wieczysty / uprawniony
  • MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
  • SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MURANÓW”